Oblasti práva

 • Občanské právo
 • Obchodní právo a právo společností
 • Pracovní právo
 • Právo duševního vlastnictví
 • Právo nemovitostí
 • Vymáhání a správa pohledávek
 • Trestní právo
 • Ústavní právo
 • Veřejné zakázky
 • Směnečné právo
 • Správní právo

Občanské právo

Právní servis ve všech oblastech soukromoprávní agendy
 • zastupování ve všech typech civilních sporů
 • závazkové právo
 • rodinné právo
 • pracovní právo
 • vypořádání spoluvlastnictví a společného jmění manželů
 • odpovědnost za škodu
 • ochrana osobnosti
 • spotřebitelské právo

Obchodní právo a právo společností

Komplexní právní služby v oblasti obchodního práva včetně zajištění souvisejících služeb
 • zastupování v obchodních sporech
 • zakládání obchodních společností a družstev
 • organizace a řízení valných hromad
 • změny v orgánech obchodních společností
 • změny v zakladatelských dokumentech
 • zvyšování a snižování základního kapitálu
 • emise korporátních dluhopisů
 • přeměny společností
 • likvidace obchodních společností a družstev
 • prodej a nájem podniku
 • právo hospodářské soutěže
 • příprava smluvní dokumentace
 • zastupování v obchodně-právních sporech
 • úschovy cenných papírů a jiných listin

Pracovní právo

Komplexní právní služby včetně sporné agendy

Právo duševního vlastnictví

 • autorské právo
 • registrace ochranných známek
 • licenční právo
 • softwarové právo
 • internetové právo
 • smluvní vztahy týkající se vývoje, distribuce a užití software

Právo nemovitostí

 • smluvní agenda převodů vlastnických práv k nemovitostem
 • řešení sporů o vlastnická a věcná práva k nemovitostem
 • komplexní právní podpora developerských projektů
 • zastupování ve stavebním řízení, jednání s katastrálními úřady
 • nájmy a podnájmy bytových i nebytových prostor – sepisování smluv, řešení sporů

Vymáhání a správa pohledávek

 • zajištění komplexního servisu při hromadném vymáhání pohledávek
 • vymáhání pohledávek ve všech typech řízení,
 • optimalizace nastavení způsobu vymáhání pohledávek
 • předsoudní, soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek
 • zprostředkování prodeje a postoupení pohledávek
 • zastupování věřitelů v insolvenčním řízení
 • efektivní pomoc a obrana dlužníka proti nekalým praktikám věřitele

Trestní právo

 • obhajoba v trestních řízeních
 • zastupování před soudy a orgány činnými v trestním řízení
 • příprava a podávání trestních oznámení
 • zastupování poškozených a právní pomoc v adhezních řízeních

Ústavní právo

 • vypracování ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu ČR
 • zastupování před Ústavním soudem ČR

Veřejné zakázky

 • zpracování zadávací dokumentace k výběrovým řízením
 • právní podpora při zadávání veřejných zakázek
 • právní posouzení nabídek uchazečů o veřejné zakázky
 • zastupování uchazeče při nesprávnému postupu zadavatele výběrového řízení

Směnečné právo

Komplexní právní služby včetně sporné agendy

Správní právo

 • zastupování klientů ve všech typech správních řízení
 • občanství, trvalé pobyty
 • přestupková řízení
Hanzlík & Partněři Na Hřebenech II 1718/8 tel.: 241 434 177 fax: 257 213 895 e-mail: advokati@1923.cz www.1923.cz